IMG 2130

Doel en Reglement

Het uiteindelijke doel van Djemm! is te komen tot een jaarlijkse musicaluitvoering in theater De Leest. Dit doel wordt bereikt door de jongeren en jong volwassenen een podium te bieden begeleidt door professionele krachten. Djemm! is gecertificeerd ECABO voor de MBO opleiding Artiest (zang-spel-drama). Naast deze disciplines worden leden ook betrokken bij de andere disciplines zoals die bij een musicalorganisatie om de hoek komen kijken. We denken hierbij aan o.a.

• Decorontwerp en decorbouw
• Kledingontwerp en kleding maken
• Grime en kappen
• PR werkzaamheden en sponsorwerving
• Crew (backstage)

Helpers die zich hiertoe aangetrokken voelen kunnen altijd reageren.

Toine van de Wiel : 0416- 333579 (kantooruren):

toine@bureauvandewiel.nl

Reglement:

• Als inschrijfgeld is € 50,= verschuldigd (per nieuwe productie). De vaste bijdrage/contributie bedraagt € 40,= per maand, te rekenen vanaf de eerste volle maand van het lidmaatschap en dient aan het begin van iedere maand voldaan te worden middels overmaking per bank:

NL92 RABO 0166 2124 58

o.v.v. voor- en achternaam. Op deze wijze zijn per productie 10 termijnen (januari t/m oktober) verschuldigd doch in ieder geval € 450,= inclusief inschrijfgeld. In de bijdrage is inbegrepen dat leden geen extra kosten betalen voor 2 werkweekenden, foto's van de voorstelling, video opname en geluidsbanden van de live registratie van de voorstelling.

• Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging, waarbij de contributie verplichting doorloopt tot het eind van de productie. Dus bij tussentijdse opzegging is toch het gehele jaarbedrag verschuldigd.

• Bij uitvoeringen dragen we kleding die door de musicalgroep wordt verstrekt. (wijzigingen voorbehouden)

• De repetities vangen aan om 19.00 uur duren in principe tot ca. 22.00 uur en worden gehouden op vrijdag in de Paclanzaal zaal van “De Leest" (wijzigingen voorbehouden) of de grote zaal van verenigingsgebouw “De Ouwe Toren". Toetreding is mogelijk vanaf de leeftijd van 15 jaar met als eindleeftijd 30 jaar en geschiedt alleen na auditie (zang, spel en dans). Het bestuur kan, in overleg met het createam, besluiten om per individueel geval van de leeftijdsnorm af te wijken.

• Bij verhuizing of anderszins graag nieuw adresgegevens, telefoonnummer en e - mailadres doorgeven svp.

• De leiding staat altijd open voor aan- en/of opmerkingen c.q. suggesties in het belang van de musicalgroep. (Dit liefst per e-mail of buiten de repetitietijd)

Met betrekking tot de repetities zijn de regels voor de leden:
• Het is belangrijk dat je er elke repetitie bent. Een musical is een groepsgebeuren, waarbij iedereen nodig is. Als er leden niet zijn, stagneert daardoor ook het inoefenen voor alle anderen. Vlak voor de uitvoeringen worden er nog extra repetities en enkele doorlooprepetities ingepland, waar je natuurlijk ook bij aanwezig moet zijn. Hiervan krijg je van ons tijdig de data door. Het lidmaatschap is vrijwillig echter niet vrijblijvend! Zorg dat je 10 minuten voor aanvang aanwezig bent zodat we op tijd kunnen beginnen. Deze 10 minuten zijn o.a ook beschikbaar om vragen te stellen, passen/opmeten van de kostuums en het doen van mededelingen.

2x per productieperiode wordt er een werkweekend gehouden. De leden dienen dit gehele weekend aanwezig te zijn en te blijven overnachten. Dit laatste o.a. om op de zaterdagavond te socializen c.q. te werken aan het groepsgevoel. Het bestuur beslist over toestemming voor afwezigheid in dringende gevallen.

• Als je bij hoge uitzondering toch een keertje verstek moet laten gaan, dan graag TIJDIG afmelden bij Toine (telefonisch of via mail). Tevens hierbij de reden van afmelding opgeven. Wij vinden dat je niet kunt/mag afzeggen voor bijvoorbeeld een verjaardag of schoolfeest! (zie punt 1.) Het bestuur bepaalt in overleg met het createam of de reden van wegblijven geldig is of niet.

• Als je een keer zonder afmelding of zonder geldige reden wegblijft, neemt het bestuur hierover contact met je op. Dit kan o.a. leiden tot het uit de rol zetten en in het uiterste geval tot royement.

• Als je een rol krijgt, zorg je er natuurlijk voor dat je die op tijd kent. Als je de rol niet goed leert kan ook dit consequenties hebben. Vervanging is dan niet uitgesloten. Ook kan het zijn dat na verloop van tijd rollen gewisseld worden als blijkt dat dit beter is voor de kwaliteit van de musical.

• Er wordt een presentielijst bijgehouden waarop tevens aangegeven staat wanneer je te laat bent gekomen en/of te vroeg bent weggegaan. Te laat/vroeger weg gaan kan gevolgen hebben voor je rol.

• Natuurlijk gaan we ervan uit dat je op een gezellige en serieuze wijze de repetities volgt. Als je je tijdens de repetitie niet goed gedraagt, kan de leiding je zo nodig uit de repetitie sturen. Als deze maatregel nog eens nodig blijkt te zijn, neemt het bestuur contact met je op. Indien daarna geen of te weinig verbetering optreedt, kan na overleg binnen het bestuur, eventueel ook uitzetting van de rol of schorsing of royement volgen.

• Van jou en eventueel je ouders / verzorgers wordt een flinke inzet gevraagd om het vele werk dat bij de productie komt kijken, samen te verzetten. Op het moment dat dit gaat spelen kan eenieder zich via aanmeldingslijsten zich voor de diverse 'klussen' opgeven. Het bestuur draagt hiervoor de eindverantwoordelijkheid. Ieder lid dient minimaal 1 persoon aan te dragen voor hulp. Dit kan ook het betreffende lid zelf zijn. Indien geen hulp wordt aangeboden, kan dit royement tot het gevolg hebben.

• Bij de repetities (zang, spel en dans) is vereist dat je makkelijk zittende danskleding en ballet-/dansschoenen draagt waar je je goed in kunt bewegen. Dus geen spijkerbroeken en wollen truien. Advies: t-shirt of topje met een vest. Bij afwezigheid op een dansrepetitie is het aan jezelf om de aangeleerde bewegingen van anderen over te nemen en daar zelf afspraken over te maken. Ken je het de volgende repetitie niet, dan kan dit ook leiden tot verwijdering uit betreffende dans.

Wij wensen je veel plezier toe bij onze musicalgroep!
Het bestuur en het creatieve team van Djemm!

Meer informatie